Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanja narave zelene Dobrne

Vlagatelj: Občina Dobrna

Partnerji: Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Štimulak trgovina, transport, storitve, d.o.o.

Na območju Dobrne, na relaciji od centra Dobrne, mimo Term Dobrna, čez območje zdraviliškega parka do zdraviliškega doma, poteka pod starim drevoredom javna razsvetljava starejše izvedbe, ki ne ustreza določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. To je razlog, da bi bilo potrebno, predvsem zaradi varstva okolja in ohranjanja narave, javno razsvetljavo prenoviti. Na območju prenove javne razsvetljave se nahaja naravna vrednota zdraviliški park, z drevesno naravno vrednoto beli topol. 200 letni park je potrebno skrbno in redno vzdrževati in z njim upravljati. Da bo park še naprej tako mogočen, je potrebno posaditi nove drevesne sadike, in mu tako podaljšati življenjsko dobo. Da pa bo vse skupaj res pripomoglo k varstvu okolja in ohranjanju narave, je potrebno v prvi vrsti osvestiti prebivalstvo o pomenu zdravega okolja in narave. 

Operacija predvideva aktivnosti:

  • prenovo javne razsvetljave ob drevoredu,
  • zasaditev novih dreves kostanja v zdraviliškem parku,
  • izvedbo izobraževanja širše javnosti.

Celotna vrednost operacije: 57.242,81 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 39.958,93 EUR

SHIFT + A