Projekti

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine je operacija sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin. Poleg LAS »Od Pohorja do Bohorja« sodelujejo še: LAS V objemu Sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja. S projektom želimo doseči večjo prepoznavnost zeliščarstva na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti, ter razviti inovativno zeliščarsko turistično ponudbo. CILJI PROJEKTA: vzpostavitev pridelave zdravilnih ...

Več

Doživljajsko igrišče s postavitvijo sanitarne enote za invalide

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Doživljajsko igrišče s postavitvijo sanitarne enote za invalide Vodilni partner: Ramnas d.o.o. Projektni partnerji:  Projekt se bo izvedel na Ramni plaži ob Slivniškem jezeru in predvideva postavitev doživljajskega igrišča za otroke, mlade in ostale ranljive skupine. S posebno opremo in vzpostavitvijo primernega dostopa za invalide ter starejše sledijo konceptu medgeneracijskega povezovanja in spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa v naravi v ...

Več

Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi potrebami in osebe iz ranljivih skupin

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi potrebami in osebe iz ranljivih skupin V okviru operacije se bosta zgradila in uredila dva apartmaja na obstoječem objektu kozolca, ki bosta grajena ter urejena tako, da bodo vse njune površine, potrebne za bivanje, dostopne za osebe z gibalnimi oviranostmi.  Oblikovani bodo turistični programi, ki bodo prilagojeni ciljnim skupinam. Programi bodo uvedeni tudi v Center šolskih ...

Več

Na Turo Pohorje Bohor – inovativen integralen destinacijski produkt

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Na Turo Pohorje Bohor – inovativen integralen destinacijski produkt Namen operacije je povezati potenciale celotnega območja destinacije LAS »Od Pohorja do Bohorja« v skupno enovito mrežo. Izvedene bodo delavnice za ponudnike in skrbnike naravne in kulturne dediščine na eni strani ter za turistične vodnike na drugi strani. Izdelal se bo priročnik za standardizacijo in oblikovanih bo 14 celostnih inovativnih destinacijskih produktov, ki bodo povezali destinacijo. ...

Več

Užij Okuse Rogle – Nadgradnja razvoja in trženja blagovne znamke Okusi Rogle

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Užij Okuse Rogle – Nadgradnja razvoja in trženja blagovne znamke Okusi Rogle Vodilni partner: LTO Rogla-Zreče, GIZ. Projektni partnerji: Unitur Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica, Občina Vitanje, Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice – Zreče. Zaradi velikega pomena in prepoznavnosti BZ Okusi Rogle ter skupnega Načrta razvoja in trženja destinacije Rogla-Pohorje 2017-2021, je potrebno vzpostaviti ...

Več

Vitanjska pitna voda – varovanje in inovativno oživljanje urbanega naselja Vitanje za ranljive skupine

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Vitanjska pitna voda – varovanje in inovativno oživljanje urbanega naselja Vitanje za ranljive skupine Namen operacije je dvigniti zavest o naravni in kulturni dediščini in pomenu njenega ohranjanja kot razvojnega potenciala v občini Vitanje. Pitna voda iz območja  Vitanja ima izjemen pomen za celotno območje LAS in širše zaledje. Znotraj urbanega naselja Vitanje se bodo obnovili vodnjaki in vzpostavljena bo interpretativna pot Od vodnjaka do vodnjaka, na kateri ...

Več

Obrt – moja zaposlitev, spodbujanje podjetniških idej med mladimi ter med ostalimi ranljivimi skupinami

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Obrt – moja zaposlitev, spodbujanje podjetniških idej med mladimi ter med ostalimi ranljivimi skupinami Prijavitelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šentjur Projektni partnerji: Občina Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko V okolju je zaznati upadanje zanimanja mladih za delo v obrtnih poklicih, kar moti napredek in razvoj dejavnosti, tudi v urbanih območjih. Namen operacije je spodbujanje mladih v osnovnih šolah za odločanje za obrtne poklice in spodbujanje ...

Več

Živeti v mestu je zdravo

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Živeti v mestu je zdravo Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko Projektni partnerji: Mestna skupnost Šentjur, Skrinja KUD, Športna zveza Šentjur, Diagnostični center Šentjur Namen operacije je izboljšanje kvalitete življenja v mestu Šentjur. Operacija se osredotoča na štiri glavne dejavnike tveganja v urbanih okoljih, ki so tesno povezani z načinom življenja v njem: premajhna telesna aktivnost prebivalcev urbanih okolij, stres, nezdrava prehrana in odtujenost ...

Več

Ipavčev vrt – Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Ipavčev vrt – Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu Prijavitelj: Občina Šentjur Projektni partnerji: Čebelarsko društvo Šentjur pri Celju, Razvojna agencija Kozjansko, Astit d.o.o. Namen operacije je ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu, vključno z zasaditvijo Ipavčevega vrta, ki bo tako prevzel vlogo urbanega vrta Zgornjega trga. ...

Več

Medgeneracijska točka v parku Dobrna

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Medgeneracijska točka v parku Dobrna Vodilni partner: Občina Dobrna. Projektni partnerji: Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Terme Dobrna. Namen operacije je ureditev skupnega prostora, namenjenega igri otrok, druženju, izvajanju različnih aktivnosti, vadbi in medgeneracijskemu povezovanju. Načrtovane aktivnosti: ureditev medgeneracijske točke, organizacija in izvedba dogodkov – medgeneracijskih ...

Več

Vztrajno na poti trajnosti

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Vztrajno na poti trajnosti Vodilni partner: Vino Andrejc, Vojko Korošec s.p., vinotoč, proizvodnja električne energije in druge storitve. Projektna partnerja: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Zavod za gozdove Slovenije, KE Slovenske Konjice. Glavni namen operacije je okrepiti sodelovanje pri razvoju turistične ponudbe in trženja le te, ustvariti ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti, in sicer s celovitim integralnim turističnim produktom. Načrtovane aktivnosti: ureditev ...

Več

Druži nas vlak pod Pohorjem – spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa ter medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih prireditvenih prostorih

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Druži nas vlak pod Pohorjem – spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa ter medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih prireditvenih prostorih Vodilni partner: Občina Zreče. Projektna partnerja: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič. Z operacijo se želi spodbuditi otroke in mladostnike ter druge ranljive skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa ter zagotoviti prostore za medgeneracijsko ...

Več

Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik Vodilni partner: Občina Slovenske Konjice Projektna partnerja: Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič ter Barbara Furman s.p., novinarstvo. Z operacijo se želi spodbuditi prepoznane ranljive skupine k sodelovanju in povezovanju v lokalnem okolju skozi zgodbe Zdenke Serajnik, katere delovanje je vezano na oživitev urbanega območja ter prispevati ...

Več

Medgeneracijski vadbeni park na prostem – 1. faza

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: Medgeneracijski vadbeni park na prostem – 1. faza Vodilni partner: Unitur Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o. Projektni partner: Društvo upokojencev Zreče. Postavitev 1. faze sodobnega vadbenega centra na prostem v parku v Zrečah, s ciljem spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga za izboljšanje kvalitete življenja prepoznanim ranljivim skupinam. Načrtovane aktivnosti: priprava programov za vadbo, postavitev parka, oblikovanje in ...

Več

TUR-INFOMAT – inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR Operacija: TUR-INFOMAT, Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih Vodilni partner: LTO Rogla – Zreče, GIZ. Projektni partnerji: Razvojna agencija Kozjansko, JZ za turizem, šport, kulturo Dobrna, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina Vitanje in Območno društvo invalidov Dravinjske doline. Razvoj, testiranje in vzpostavitev mreže turističnih infomatov, ki bodo 24 ur ponujali informacije o ponudbi destinacije. Le ti bodo postavljeni ...

Več

Navdih trajnosti

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Navdih trajnosti Prijavitelj: Okoljsko raziskovalni zavod Partnerja: Javno Komunalno Podjetje Slov. Konjice d.o.o., Turistično Društvo Zreče Trajanje operacije: marec 2019 – december 2019 Celotna vrednost operacije: 27.134,43 € Pričakovani znesek javne podpore: 21.852,76 € Operacija izhaja iz razvojnih potreb uporabe in vključevanja lokalnih kapacitet, ki so še neizkoriščene. Zaradi slabo razvitih animacijskih, prostočasnih aktivnosti, ki so zgolj na ...

Več

Odprto učno okolje za vse generacije

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Odprto učno okolje za vse generacije Prijavitelj: Vrtec Slovenske Konjice Partnerji: Fijavž Uroš Transport d.o.o., KS Stranice, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, KS Špitalič, Društvo Kartuzjanska Konjenica Špitalič Trajanje operacije: januar 2019 – november 2019 Celotna vrednost operacije: 51.167,74 € Pričakovani znesek javne podpore: 37.433,90 € UREDITEV OUO v treh krajih: Slovenske Konjice, Stranice in Špitalič z v geomantični analizi ovrednotenim ...

Več

Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča Prijavitelj: Občina Vitanje Partnerja: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Športno društvo Vitanje Trajanje operacije: januar 2019 – oktober 2019 Celotna vrednost operacije: 65.850,83 € Pričakovani znesek javne podpore: 48.064,45 € V osredju operacije je ureditev postajališča za avtodome z ureditvijo skupnega medgeneracijskega igrišča za vse starostne ...

Več

Apartmaji Cokla zero

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP Operacija: Apartmaji Cokla zero Prijavitelj: Matej Kotnik s.p. Partnerji: DT  Rod Zelena Rogla, Občina Zreče, OŠ Zreče, Društvo upokojencev Zreče Trajanje operacije: februar 2019 – december 2019 Celotna vrednost operacije: 56.814,90 € Pričakovani znesek javne podpore: 26.948,55 € Nadgradnja apartmajev Cokla v samooskrbni objekt Apartmaji Cokla »ZERO« (ACZ), izvedba delavnic o samooskrbnosti, poudarek bo na varovanju narave in skrbi za okolje, saj bodo gostje s svojim bivanjem ...

Več

Dežela Vile Eksene

Operacija: Dežela Vile Eksene  Vodilni partner: Xena d.o.o..  Projektna partnerja: Društvo Eksena, Zavod Eksena Records.  Operacija Dežela Vile Eksene vsebuje postavitev razgibanega in pestrega otroškega igrišča, s kakovostnimi raznovrstnimi igrali, ki bodo otrokom nudila okolje in sredstvo za preživljanje prostega časa in zabavo ter razvijanje psihosenzoričnih, psihomotoričnih sposobnosti, domišljije in socialnih veščin. Načrtovane aktivnosti: izdelava igral in postavitev igrišča, priprava vsebinskega dela in izvedba dogodkov, delavnic. Pričakovani neposredni rezultati: ...

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur