Nova učna okolja v mestu in na podeželju

Vlagatelj: Xena d.o.o., PE Zasebni vrtec Viljem Julijan
Partnerji: Rajski otok d.o.o., KGZS, Kmetijski zavod Celje, Društvo za strpne odnose Eksena

Namen operacije je vzpostavitev in razvoj dodatne infrastrukture za izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje in izobraževanja (novo notranje učno okolje z vzpostavitvijo novega  oddelka v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti (tri učna okolja na prostem) za otroke, mlade, družine in starejše na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Predmet operacije je vpeljava inovativnega pristopa za doseganje večje vključitve ranljivih skupin (otroci, mladi in starejši) na področju samooskrbe, varovanja okolja in ohranjanja narave na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. V okviru projekta bodo razviti štirje programi izkustvenega učenja in vzpostavljena štiri nova učna okolja v mestu Šentjur in na podeželju v Občini Šentjur, ki bodo temeljila na razvijanju pozitivnega odnosa ranljivih skupin do narave in lokalno pridelane hrane, ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane (samooskrbo). 

Operacije predvideva aktivnosti:

  • vzpostavitev novega oddelka v vrtcu in nov učni program na področju lokalno pridelane hrane,
  • vzpostavitev učnega okolja v Šentjurju na prostem in nov učni program na področju lokalno pridelane hrane, izvedba 8 delavnic,
  • vzpostavitev učnega okolja v Dramljah in izvedba 8 delavnic,
  • vzpostavitev učnega okolja na prostem na Rajskem otoku, nov učni program in izvedba 8 delavnic,
  • nakup računalnika in tablice,
  • promocija operacije in izvedba promocijskega zaključka operacije,
  • vodenje in koordinacija operacije.

Podrobnejši opis novih učnih okolij:

V Zasebnem vrtcu Viljem Julijan je bilo v sklopu projekta vzpostavljeno prvo učno okolje za predšolske otroke, v katerem so vzgojiteljice izvajale pilotni program na področju lokalno pridelane prehrane. Projekt je spodbudil otroke k pripravi lastnih sadik, ki so jih vzgojili iz semena. Sadike so nato posadili in jih vse poletje skrbno zalivali in skrbeli zanje. Svoja opažanja so skrbno beležili v dnevnik. V jeseni so tako iz svoje visoke otroške grede pobrali veliko pridelane zelenjave in bili nad svojim pridelkom navdušeni. Pridelke so uporabili za pripravo zajtrka, malice in kosila.  

Drugo učno okolje je bilo vzpostavljeno v Deželi Vile Eksena. Tu sta se namestili dve visoki gredi, s čimer se je pripomoglo k urejanju zelenih urbanih površin, hkrati pa smo s tem prispevali k informiranju prebivalstva o možnih načinih ravnanja z biološkimi odpadki in načinih samooskrbe v urbanem učnem okolju. Na delavnicah smo udeležence spodbujali k razvijanju pozitivnega odnosa do narave in lokalno pridelane hrane. Na eni izmed delavnic nas je obiskal g. Igor Škerbot iz KGZS – Zavoda Celja, ki nam je predal svoje znanje o zasajenih rastlinah. Delavnice so bile namenjene tudi ozaveščanju pomena lokalno pridelane hrane in samooskrbe, zdravega okolja, narave in zmanjševanja onesnaževanja ter negativnih vplivov na okolje.  

Tretje učno okolje na podeželju je bilo vzpostavljeno na kmetijskem zemljišču v Dramljah, kjer so se izvajale poučne delavnice s praktičnim prikazom pridelovanja zelenjave in spoznavanjem postopka kompostiranja. Udeleženci so v okviru učnega programa skrbno polnili kompostnik in skrbeli za poljščine, ki so jih posadili na polju.

V četrtem učnem okolju na podeželju, na Rajskem otoku na Blagovni, je bil izveden sklop delavnic, na katerih so udeleženci spoznavali naravni habitat različnih rastlinskih in živalskih vrst, značilnosti in posebnosti različnih ekosistemov, lastnosti vode ter rastlinske in živalske vrste NATURE 2000. Otroci so z učenjem na prostem na zanimiv in zabaven način pridobivali novo znanje ter z veseljem sodelovali v vseh pripravljenih nalogah. Skozi izvedene dejavnosti so razvijali tudi pozitiven odnos do narave, aktivno preživljali svoj prosti čas ter se seveda tudi družili in zabavali.

Celotna vrednost operacije: 64.700,68 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 49.964,99 EUR

SHIFT + A