POVABILO K ČLANSTVU V LAS OD POHORJA DO BOHORJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021 - 2027

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja vabi zainteresirano javnost na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje 2021-2027.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru dveh skladov:

 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP),
 • Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR).

LAS Od Pohorja do Bohorja bo organizirano kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev:

 • javnega sektorja (občina; javni zavod; javna agencija; javni skladi; druge osebe javnega prava …),
 • ekonomskega sektorja (gospodarska družba; osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost – s.p.; kmetje, ki opravljajo tržno dejavnost; pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za ustvarjanje dobička in delitev dobička),
 • zasebnega sektorja (posameznik; društvo; zasebni zavod, ustanova in druga nevladna organizacija oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena za namene ustvarjanja ali delitve dobička; kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu).

Člani LAS so lahko:

 • polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju LAS,
 • pravne osebe, ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko oz. poslovno enoto na območju LAS,
 • pravne osebe javnega prava, nevladne organizacije v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS Od Pohorja do Bohorja je vključujoče in  dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv za članstvo v LAS bo odprto skozi celotno programsko obdobje 2021-2027.

Vabimo vas, da se včlanite v LAS Od Pohorja do Bohorja. Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo:

 • dostavite osebno v pisarno LAS »Od Pohorja do Bohorja« (Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur),
 • posredujte na elektronski naslov: info@las-pohorje-bohor.si,
 • ali pošljite po pošti na naslov: LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur.

Vsi, ki boste podali pristopne izjave do 10. februarja 2023, boste pozvani k podpisu nove Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Od Pohorja do Bohorja. Pogodba bo podpisana na Skupščini, izvedeni v drugi polovici februarja 2023.

Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu: info@las-pohorje-bohor.si, ali na telefonski številki: 03 747 13 02

Veselimo se skupnega sodelovanja pri razvoju lokalnega območja!

SHIFT + A