Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na območju zdraviliškega parka Dobrna

Projekt je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Akronim: Varstvo okolja parka

Prijavitelj: Občina Dobrna

Projektni partnerji: Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Fortyone, vizualne komunikacije, Denis Tomazin, s.p.

Vrednost operacije: 70.540,52 EUR

Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 45.117,72 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA

V sklopu projekta se bodo izvedli ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave, in sicer prenova javne razsvetljave in urbane opreme ter izvedba izobraževanja, s čimer bo izboljšano stanje okolja v urbanem naselju Dobrna.

Cilji projekta:

  • izboljšati stanje okolja v urbanem območju,
  • zmanjšati svetlobno onesnaževanje,
  • doseči energetsko učinkovitost javne razsvetljave,
  • znižati stroške vzdrževanja javne razsvetljave in urbane opreme,
  • povečati osveščenost in informiranost prebivalstva o pomenu zdravega okolja, narave in njenih danosti, varovanja in ohranjanja le-tega, zmanjševanja onesnaževanja in negativnih vplivov na okolje,
  • prenoviti javno razsvetljavo,
  • prenoviti urbano opremo (koše, klopi),
  • ustvariti novo delovno mesto,
  • prispevati  k spodbujanju vključevanja ranljivih skupin v družbo, kakovostnejšemu življenju v urbanem območju, razvoju turistične infrastrukture, zmanjšanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja ter ohranjanju narave in kulturne dediščine.
SHIFT + A