Medgeneracijska točka v parku Dobrna

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Medgeneracijska točka v parku Dobrna

Vodilni partner: Občina Dobrna.

Projektni partnerji: Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Terme Dobrna.

Namen operacije je ureditev skupnega prostora, namenjenega igri otrok, druženju, izvajanju različnih aktivnosti, vadbi in medgeneracijskemu povezovanju.

Načrtovane aktivnosti: ureditev medgeneracijske točke, organizacija in izvedba dogodkov – medgeneracijskih druženj, izdelava zloženke, organizacija promocijskega dogodka, informiranje in obveščanje.

Pričakovani neposredni rezultati: medgeneracijska točka, medgeneracijsko druženje, promocijski dogodek, zloženka, novo delovno mesto, vključene osebe iz prepoznanih ranljivih skupin.

Odobreni znesek sofinanciranja, stopnja sofinanciranja: do 29.332,61 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.1.2018 – 31.8.2018.

SHIFT + A