TUR-INFOMAT – inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: TUR-INFOMAT, Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih

Vodilni partner: LTO Rogla – Zreče, GIZ.
Projektni partnerji: Razvojna agencija Kozjansko, JZ za turizem, šport, kulturo Dobrna, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina Vitanje in Območno društvo invalidov Dravinjske doline.

Razvoj, testiranje in vzpostavitev mreže turističnih infomatov, ki bodo 24 ur ponujali informacije o ponudbi destinacije. Le ti bodo postavljeni v urbanih središčih: Dobrna, Vitanje, Šentjur, Slovenske Konjice in Zreče. Načrtovane aktivnosti: posnetek stanja in spodbujanje aktivnosti, ki pripomorejo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin, spodbujanje novih pristopov informiranja in izobraževanja, postavitev poenotene vsebinske strukture, postavitev infomatov, testiranje in aktiviranje delovanja mreže infomatov. Pričakovani neposredni rezultati: izvedeno izobraževanje, oblikovan priročnik za vnašanje vsebin v infomat, vzpostavljena mreža infomatov, razvita poenotena vsebinska struktura in prilagoditve potrebam dostopnega turizma.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 38.857,17 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.
Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.10.2017 – 31.10.2018.
 

SHIFT + A