Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja

Vlagatelj: Javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Partnerji: Občina Slovenske Konjice, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, KUD Gnezdo

Splošna knjižnica Slovenske Konjice se nahaja v prvem nadstropju Doma kulture Slovenske Konjice. Trenutno je določenim ranljivim skupinam (gibalno oviranim, starejšim, mamicam z vozički) dostop do vseh storitev knjižnice (osnovne storitve, ob-knjižnične dejavnosti …) popolnoma onemogočen.  Z odpravo arhitekturnih ovir in uvedbo novih programskih vsebin, namenjenih ranljivim skupinam, bo omogočena njihova osnovna vključenost v družbeno okolje, socialna aktivacija, informiranost in izobraževanje.

V sklopu operacije se bo zato izvedla:

  • izgradnja dvigala za invalide in starejše,
  • preureditev izposojevalnice in prostorov za druženje,
  • preureditev podstrešja v večnamenski prostor z računalniško sobo in čitalnico,
  • ureditev dostopa – stopnišče, ureditev info kotičkov v knjižnici,
  • izvedba programskih vsebin in priprava tematskih programov v sodelovanju z lokalnimi društvi,
  • vzpostavitev novega delovnega mesta.

Celotna vrednost operacije: 99.630,22 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 49.988,91 EUR

SHIFT + A